Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Rádi se postaráme o vaše dětičky

13. 05 2010 | Dětské integrační centrum a mateřská škola s.r.o. -mateřská škola speciální (dvojjazyčná výuka v jedné třídě ) -speciálně pedagogické centrum -nestátní zdravotnické zařízení, obory pediatrie a rehabilitace -ubytovací služby -penzion Krabička -psychologické poradenství a diagnostika -koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej -DIC poskytuje služby i dospělým v oblasti individuálního a rodinného poradenství, terapie a rozvoje osobnosti

Dětské integrační centrum a mateřská škola s.r.o.  
-mateřská škola speciální  (dvojjazyčná výuka v jedné třídě )
-speciálně pedagogické centrum
-nestátní zdravotnické zařízení, obory pediatrie a rehabilitace
-ubytovací služby -penzion Krabička
-psychologické poradenství a diagnostika
-koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej          -DIC poskytuje služby i dospělým v oblasti individuálního a rodinného poradenství, terapie a rozvoje osobnosti

Mateřská škola speciální pro děti se speciálními potřebami a děti zdravé je součástí Dětského integračního centra (DIC). DIC poskytuje komplexní, tj. výchovně - vzdělávací, léčebnou a sociální péči a služby dětem se zdravotními problémy, které jsou zařazeny ve věkově smíšených třídách společně s dětmi zdravými. Veškeré úsilí je zaměřeno na zmírnění trvalých následků handicapu u dětí se zdravotním problémem a na prevenci u dětí zdravých. Každá třída má svoje specifika. Všemi aktivitami centra i speciální mateřské školy prolíná myšlenka zdravého životního stylu. Jde o jeho uplatnění ve všech oblastech, tj.výživy, interpersonálních vztahů, prostředí, výchovně- vzdělávací péče, psychologického poradentsví atd.

Pro zajištění komplexnosti je velmi důležité působení občanského sdružení SAOP- Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených, které má sídlo v areálu SMŠ. SAOP zajišťuje pro předškolní a školní děti ozdravné pobyty, odpolední zájmovou činnost, víkendové akce, Klub maminek a má své další vlastní projekty.

Zápis do speciální mateřské školy probíha průběžně během celého roku. Uzávěrka do konce února pro následující školní rok (doplnění zbývajících míst koncem srpna). Další informace v kanceláři.

SPC - Speciálně pedagogické centrum poskytuje pomoc rodinám s dětmi s tělesným a kombinovaným postižením a se zdravotním oslabením, které mohou využít služeb speciálně pedagogických, logopedických, psychologických a sociálně právních, společně s dalšími terapiemi ( canisterapie, zooterapie, ergoterapie, rodinná terapie).

komplexní psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
nabídka cílených terapií
všestranné rodinné poradenství
zajištění integrace a následný servis při integraci do běžných či alternativních MŠ a ZŠ
prevence, diagnostika a reedukace specifických poruch učení a chování
poradenství při výběru škol
speciálně pedagogická diagnostika
vyšetření laterality a školní zralosti
poradenství při výběru kompenzačních pomůcek
individuální logopedická péče
logopedická prevence
sociálně – právní poradenství
konzultace s rodiči
odpolední terapeuticko-adaptační pobyty
metodické vedení učitelů a osobních asistentů při školních integracích 

SAOP - Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených je volným sdružením všech, kteří mají zájem a usilují o zlepšení podmínek života zdravotně postižených, zejména dětí. Členy jsou rodiče dětí se zdravotním postižením, dále odborníci, kteří se profesionální péčí zabývají a děti a mládež, včetně dětí a mládeže se zdravotním postižením.

K hlavním oblastem činnosti sdružení patří problematika integrace dětí s postižením do společnosti, zejména vytváření podmínek integrace, oblast volného času dětí a celých rodin, včetně rodin s dítětem se zdravotním postižením a neméně důležitou je oblast osvětová a poradenská.

K nejúspěšnějším každoročním projektům patří Táborová činnost – pořádání několika táboru různorodě zaměřených, např. s hipoterapií, kolový tábor a volno-časové aktivity, např. tzv. diagnostické pobyty pro děti, které se účastní pobytu poprvé bez rodičů.

Sdružení aktivně podporuje školskou integraci projektem "Doprovoď mně dál", grant Magistrátu hl. města Prahy. Jedná se o financování, nebo spolufinancování osobních asistentů dětí se závažným zdravotním postižením, které jsou začleněny do výchovy a vzdělávání v běžných školách. Saop je akreditovanou organizací pro poskytování sociální služby - osobní asistence.

V oblasti osvětové a poradenské dominuje Klub maminek Kamínek.   Jedná se o pravidelné týdenní setkávání matek dětí zdravých a dětí se specifickými potřebami, s odborným zajímavým programem a zajištěnou péčí o děti.

V posledních dvou letech SAOP rozšířil svoji činnost o ekologickou výchovu, zejména dětí mladšího a předškolního věku, realizací alternativních výukových programů. Dalšími ekologickými projekty, které SAOP zajišťuje, jsou navazující programy zaměřené na revitalizaci a ozdravení zahrady. Jsou to projekty Rybníček, který přispěl ke zvýšení vlhkosti v zahradě, grant MČ Praha 4, a Ekologická stezka, zajišťující zlepšení informovanosti dětí o ekologické rovnováze a o fauně a flóře žijící na zahradě, rovněž grant MČ Praha 4. V neposlední řadě je to projekt Netradiční bezbariérové hřiště s multifunkčními kamennými a dřevěnými prvky - grant Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny prvky tohoto hřiště jsou navržené tak, aby nerušily vzhled zahrady, dokonale zapadaly do zdejšího prostředí a umožnily využití i dětem – vozíčkářům. V roce 2002 občanské sdružení zahájilo  další ekologický projekt Tříděný odpad, v rámci kterého jde o výchovu rodiny k šetrnému vztahu k životnímu prostředí prostřednictvím dítěte. Sbírá se a třídí papír, karton, plastové láhve, plastová víčka.  Saop též realizuje projekt Canisterapie – pozitivní působení psa na zdraví člověka a Evropská dobrovolná služba – vysílání českých dobrovolníků do zahraničí a přijímání zahraničních dobrovolníků v České republice. V roce 2003 byla ministerstvem vnitra udělena akreditace pro dobrovolnickou službu.

Diskuse

 
.

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO